text.skipToContent text.skipToNavigation

Algemene Verkoopvoorwaarden Verzekeringen

1.  Algemene beschrijvingen en bepalingen

1.1.   De Handelaar – De persoon die in het kader van onderhavige garantieovereenkomst is geïdentificeerd in het waarborgcertificaat en het toestel met bijhorende garantieovereenkomst verkoopt voor eigen rekening aan de Eindgebruiker. Hij heeft zich voor de mogelijke aanspraken, die de Eindgebruiker kan laten gelden op basis van deze garantieovereenkomst, onder voorwaarden, verzekerd via het Administratiekantoor bij de verzekeraar.

1.2.   De Eindgebruiker - Die koper is van een gewaarborgd toestel en de begunstigde in het kader van deze garantieovereenkomst.

1.3.   De Hersteller - De Handelaar of de, in overleg met het Administratiekantoor, aangeduide hersteller.

1.4.   Het Toestel - het toestel dat door de Handelaar aan de Eindgebruiker in nieuwe staat werd verkocht en dat geïdentificeerd is in het waarborgcertificaat. Onder het begrip draagbaar toestel dient aanvullend te worden verstaan het toestel dat uitgerust is en ontworpen werd om getransporteerd te worden en als zodanig door de fabrikant van het toestel werd benoemd.

1.5.   Het Administratiekantoor - Het kantoor dat deze individuele garantieovereenkomst administreert en de daaraan verbonden schadegevallen beheert.

1.6.   De Schade (technisch defect) - De schade aan het toestel is het defect – d.i. het niet of gebrekkig functioneren - van het gewaarborgde toestel (of enig onderdeel ervan) die zich voordoet na het verstrijken van de wettelijke garantie ingevolge een elektrische, electronische of mechanische storing die zich voordoet tijdens een normaal privaat gebruik in overeenstemming met de gebruiksaanwijzigingen en die een onmiddellijke herstelling of vervanging van de oorzakelijke component noodzakelijk maakt.

1.7.   Schade van buitenaf - Onder schade van buitenaf wordt verstaan – zichtbare (extern en/of intern) – materiële schade die veroorzaakt wordt door een plotse, onvoorzienbare en toevallige van buitenaf inwerkende gebeurtenis aan het gewaarborgde toestel. (Indien hiervoor dekking, dan vermeldt het waarborgcertificaat ‘inclusief BRAAK’)

1.8.   Gekwalificeerde diefstal - Onder gekwalificeerde diefstal wordt verstaan, het misdrijf dat is aangegeven bij de politie, waarbij het gewaarborgde toestel bedrieglijk door middel van braak of geweld werd ontvreemd van de Eindgebruiker zonder diens medewerking of medeweten en waarbij daarenboven materiële sporen van deze braak of van deze geweldpleging vastsstelbaar zijn. (Indien hiervoor dekking, dan vermeldt het waarborgcertificaat ‘inclusief DIEFSTAL’)

1.9.   Schadegeval – een gebeurtenis waardoor de Eindgebruiker op grond van de bepalingen van de garantieovereenkomst een beroep kan doen op een of meerdere garantieverbintenissen van de Handelaar.

1.10.Het Vervangend Toestel – een nieuw toestel van hetzelfde model als het gewaarborgde toestel of, als het toestel niet meer in de handel verkrijgbaar is, een gelijkwaardig nieuw toestel met dezelfde technische kenmerken (met uitzondering van merk, gewicht, grootte, kleur en uiterlijke vormgeving).

1.11.De Gewaarborgde Waarde – dit is de waarde van de herstelling of vervanging van het toestel op het moment van het Schadegeval.

Indien het Toestel moet vervangen worden is de gewaarborgde waarde van het Vervangend Toestel de verkoopwaarde van de Handelaar op het moment van het Schadegeval waarbij de afschrijvingsregels in rekening dienen gebracht te worden. Indien het Toestel moet hersteld worden is de gewaarborgde waarde de waarde van de herstelling van het Toestel.

In geen geval kan de gewaarborgde waarde hoger zijn dan de verkoopprijs van het Toestel, zoals opgenomen in het waarborgcertificaat, waarbij de afschrijvingsregels in rekening dienen gebracht te worden.

2. Omvang van de garantieovereenkomst – Draagwijdte van de garantieovereenkomst

2.1.   De Handelaar verbindt er zich toe garantiedekking te verlenen in geval van een gewaarborgd schadegeval bij een Schade zoals bepaald in artikel 1.6., in geval van een Schade van buitenaf zoals bepaald in artikel 1.7. en in geval van een Gekwalificeerde diefstal zoals bepaald in artikel 1.8. op voorwaarde dat er voor het Toestel een respectievelijke garantiedekking is aangegaan op het moment dat het Toestel door de Handelaar werd verkocht. Het type van garantiedekking is steeds vermeld op het waarborgcertificaat en bepaalt de draagwijdte van de dekking zoals beschreven in de algemene voorwaarden van het garantiecontract.

2.2.   De garantiedekking gebeurt voor de Eindgebruiker in natura en zal bestaan uit de herstelling van het defecte toestel of uit – indien zo voorgedragen door het Administratiekantoor en mits in achtneming van de Gewaarborgd Waarde – de vervanging ervan door een Vervangend Toestel. Bij een gewaarborgd schadegeval waarbij er een Gekwalificeerde diefstal is vastgesteld zal de Handelaar een vervangend toestel aan de Eindgebruiker geven ten belope van de Gewaarborgde Waarde.

2.3.   De garantiedekking is terittoriaal beperkt tot schadegevallen die in de Benelux plaatsvinden. Voor schade aan draagbare toestellen geldt geen territoriale beperking. Het verlenen van de garantiedekking - bijvoorbeeld het uitvoeren van een herstelling van het gewaarborgde Toestel- dient steeds te gebeuren door de Handelaar aan de Eindgebruiker.

2.4.   Geen garantiedekking wordt verleend o.b.v. deze garantiedekking indien de Schade gewaarborgd wordt door de wettelijke garantie,  enig andere verzekeringsovereenkomst of voor schade die verhaalbaar is op de wettelijke garantie, een leverings- of onderhoudsovereenkomst of enige andere verbintenis.

2.5.   Geen garantiedekking wordt verleend voor enige schade ontstaan tijdens of ingevolge het vervoer en/of verblijf van het Toestel bij de Hersteller.

3.   Aanvang en einde van de garantieovereenkomst

3.1.   De garantieovereenkomst vangt aan op de datum die vermeld is op het waarborgcertificaat (hierna: "aanvangsdatum") en eindigt steeds, als van rechtswege en zonder enige opzeg of mogelijkheid tot verlenging, op de einddatum die vermeld wordt op het waarborgcertificaat.

3.2.   Afhankelijk van de geopteerde formule door de Eindgebruiker start de garantiedekking voor schades als vermeld in artikel 1.6. na de wettelijke garantie en voor schades als vermeld in de artikelen 1.7. en 1.8. op het moment van de aanvangsdatum.

3.3.   De garantieduur en –formule zijn steeds opgenomen op het waarborgcertificaat.

3.4.   In elk geval eindigt de garantiedekking op het moment dat de garantieovereenkomst wordt stopgezet of wanneer het Toestel wordt vervangen door het Vervangend Toestel op kosten van de Handelaar.

4   Gronden van uitsluiting en verval

Geen garantiedekking zal worden verleend:

4.1.   Indien niet de normale zorgvuldigheid is betracht zoals (van een goede huisvader) die in redelijkheid mag worden verwacht;

4.2.   Voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het toestel, experimenten, opzettelijke overbelasting of abnormale beproevingen;

4.3.   Indien schade ontstaat terwijl het toestel in pand, huur of bruikleen is gegeven of gebruikt wordt voor professionele doeleinden;

4.4.   Voor schade veroorzaakt door herstelling of poging daartoe door een niet door de Handelaar erkende hersteller;

4.5.   Voor de kosten om een vervanging of herstel te bespoedigen of ingevolge het uitvoeren van voorlopige herstellingen;

4.6.   Voor schade die het gevolg is van slijtage, corrosie, oxidatie of enig ander geleidelijke bederf, opgetreden als natuurlijk gevolg van de gewone werking en het

normale gebruik van het gewaarborgd toestel;

4.7.   Voor schade aan lampen, batterijen, diskettes, tapes, tassen, draagriemen en dergelijke accessoires;

4.8.   Voor schade als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder een uitgebreide inboedel en I of inventarispolis, alsook voor de vrijstellingen voorzien in dergelijke polissen. Brand is altijd uitgesloten;

4.9.   Voor esthetische gebreken, zoals schrammen,  krassen en deuken;

4.10.Voor schade veroorzaakt door natuurrampen, zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen en blikseminslag;

4.11.Voor schade direct of indirect veroorzaakt door, opgetreden bij, of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan;

4.12.Voor schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij;

4.13.Voor schade waarvoor door de Handelaar ten aanzien van de Eindgebruiker geen garantie dient verleend te worden;

4.14.Indien kan aangetoond worden dat de Eindgebruiker de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant en/of Handelaar of wanneer een van de bepalingen van deze garantieovereenkomst niet strikt in acht heeft genomen of wanneer de Eindgebruiker een valse verklaring heeft afgelegd om een garantiedekking o.b.v. de garantieovereenkomst te bekomen;

4.15.Geen dekking zal worden verleend met betrekking tot enige kost of uitgave (schade) die voortvloeit uit een gebrek of het falen van een toestel of enig onderdeel ervan, om op correcte wijze over te gaan van de ene naar de andere tijdsperiode of  om op correcte wijze enige datum te berekenen, te hanteren of weer te geven;

4.16.In geval van dekking voor diefstal: voor schade door diefstal uit motorrijtuigen, tenzij het Toestel, van buitenaf niet zichtbaar, deugdelijk was opgeborgen in een afgesloten ruimte van het afgesloten motorrijtuig, waaronder te verstaan zijn de kofferruimte of het dashboardkastje en sporen van braak hieraan alsmede buitenbraak aan het motorrijtuig te constateren zijn;

4.17.Voor verlies of beschadiging van het toestel als gevolg van gewoon verlies, vermissing of verduistering. Dit houdt tevens in voorvallen zoals, achtergelaten of verloren, zakkenrollen;

4.18.In geval van dekking voor diefstal: voor schade veroorzaakt door diefstal, tenzij er sprake is van diefstal door middel van braak, aangegeven bij de politie en waarbij er in ieder geval sprake moet zijn van zichtbare en aantoonbare braaksporen of ontvreemding gepaard gaande met aantoonbaar geweld;

4.19.Voor verlies of beschadiging tijdens verplaatsingen met een vliegtuig;

4.20.Voor schade veroorzaakt door het verlies van het verzekerde toestel zoals, het verlies van informatie, kosten voor het herinstalleren van het toestel of de kosten verbonden aan het niet nakomen van afspraken met een derde partij als gevolg van het verlies van informatie opgeslagen in het toestel, zijn uitgesloten;

4.21.Ten gevolge van een algemene terugroeping van de apparatuur door de fabrikant, distributeur of importeur wegens een ontdekte fout in de modellenserie van de apparatuur;

4.22.Computervirussen van elke soort en aard;

4.23.Alle onderzoekskosten;

4.24.Schade van buitenaf tenzij het toestel hiervoor verzekerd is.

5.   Dekking

5.1.   Herstellingskost - In geval van gedekt schadegeval worden de herstellingskosten vergoed met inachtneming van het hierna bepaalde.

5.2.   Vervangingskost - Indien de herstellingskosten meer bedragen dan zeventig procent van de aanschafwaarde op het ogenblik van het ontstaan van de schade, dan wordt de Gewaarborgde Waardevergoed waarbij de afschrijvingsregels in rekening dienen gebracht te worden.

5.3.   Maximale dekking – de maximale garantiedekking is gelijk aan de Gewaarborgde Waarde van het Toestel mits in achtname van de afschrijvingsregels.

5.4.   Eigen risico - Het eigen risico dat gedragen wordt door de Eindgebruiker staat vermeld op het waarborgcertificaat.

6.   Schaderegeling

6.1.   De schadevergoeding o.b.v. deze garantieovereenkomst vindt uitsluitend in natura plaats door middel van herstelling of vervanging van het Toestel. 

6.2.   Voor elk schadegeval zal de Handelaar beroep doen op een onafhankelijke derde partij, zijnde het Administratiekantoor, met het oog op de beslissing om over te gaan tot een herstelling of een vervanging.

6.3.   In geval van vervanging van het Toestel is een afschrijvingsregeling van toepassing  Voor de draagbare toestellen, die als dusdanig door de fabrikant zijn geconcipieerd en benoemd, wordt de waarde van het te leveren nieuw toestel bepaald volgens de leeftijd van het toestel; gedurende het eerste jaar geldt een maximale tussenkomst van 100% van de aanschafwaarde, gedurende het tweede jaar geldt een maximale tussenkomst van 75% van de aanschafwaarde. Voor de niet draagbare toestellen is een jaarlijkse afschrijving van 7% per begonnen levensjaar van toepassing om de maximale tussenkomst van de Handelaar te berekenen van het onherstelbare toestel. 

6.4.   In geval van schade aan een toestel is de Eindgebruiker ertoe gehouden de Handelaar of het Administratiekantoor onmiddellijk te verwittigen. Waar er een oorzakelijk verband kan aangetoond worden tussen de omvang van de schade en de laattijdigheid van de melding door de Eindgebruiker, zal dit tot proportioneel verval van garantiedekking leiden.

6.5.   In geval dat er geopteerd is voor de forumule van garantiedekking voor Gekwalificeerde diefstal: bij diefstal en / of een andere criminele gebeurtenis is de Eindgebruiker verplicht binnen de 48 uur na kennisname ervan aangifte te doen bij de politie en onverwijld een kopij van het Proces Verbaal (inclusief het verhoorblad) aan het Administratiekantoor te bezorgen.

7. De prijs

7.1.   De prijs is één en ondeelbaar en dient te worden betaald op het moment van aankoop van het Toestel.

7.2.   Bij betaling van de prijs, ontvangt de Eindgebruiker een waarborgcertificaat en deze algemene voorwaarden als exclusief bewijs van het bestaan van de

garantieovereenkomst inzake het Toestel.

8. Varia

8.1.   Het Belgisch Recht is met uitsluiting van ieder ander recht van toepassing op deze garantieovereenkomst.

8.2.   Enkel de rechtbanken van het arrondissement van de Handelaar zijn bevoegd inzake geschillen in rechte met betrekking tot deze garantieovereenkomst en passen enkel het Belgisch Recht toe.

8.3.   Alle verklaringen tussen en van de Handelaar en de Eindgebruiker zijn geldig indien zij aan het Administratiekantoor (SPB Benelux bvba, Coebergerstraat 49A, 2018 Antwerpen, 0871.620.818 RPR Antwerpen) worden gericht.